Evoluţia şomajului

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest
PhD Student Marius-Cristian RADUT (radutmc@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
PhD Student Denis-Arthur STRIJEK (denis.strijek@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies 
Abstract
Șomajul este un indicator care nu cunoaște dinamici fulminate sau exponențiale, populația românească care își pierde locul de muncă și un anumit nivel al veniturilor, are ca alternativă doar căutarea veniturilor ceva mai mari doar pe plan extern. Acest lucu face deficitul de forță de muncă calificată să fie din ce în ce mai greu de acoperit având în vedere retragerea voluntară a unor șomeri de pe piața forței de muncă. De asemenea, există riscul ca printr-un șomaj constant și de durată ridicată, numărul șomerilor neînregistrați să sporească numărul angajaților în zona gri sau neagră a economiei. Articolul utilizează date oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică, care ne arată un trend de stabilizare a ratei șomajului la rate mai ridicate față de perioada anterioară crizei Covid-19, ceea ce ne duce cu gândul că pe piața forței de muncă din România o serie de salariați sunt înlocuiți cu angajați din alte zone ale lumii, sau că ne aflăm în fața unui indiciu care ne sugerează o diminuare a activităților economice sau că nivelul actual al remunerațiilor oferite începe să fie la un nivel prea erodat de ratele mari ale inflației din ultima perioadă, șomerii alegând retragerea de pe piață muncii și să migrareze în zona economiilor subterane.
Cuvinte cheie: șomaj, productivitatea muncii, salariați, indicatori, crize.
Clasificarea JEL: E20, E30

The evolution of unemployment

Abstract
Unemployment is an indicator that does not know fulminant or ‘exponential dynamics, the Romanian population that loses its job and a certain level of income, has as an alternative only the search for slightly higher incomes only externally. This loophole makes the shortage of skilled labor increasingly difficult to cover given the voluntary withdrawal of some unemployed people from the labor market. There is also a risk that through constant and long-term unemployment, the number of unregistered unemployed will increase the number of employees in the gray or black zone of the economy. The article uses official data provided by the National Institute of Statistics, which shows us a trend of stabilizing the unemployment rate at higher rates compared to the period before the Covid-19 crisis, which leads us to think that on the labor market in Romania a series of employees are being replaced by employees from other areas of the world, or that we are facing an indication that suggests a decrease in economic activities, or that the current level of remuneration offered is beginning to be at a level too eroded by the high rates of inflation of the last period, the unemployed choosing to withdraw from the labor market and migrate to the area of underground economies.
Keywords: unemployment, labor productivity, employees, indicators, crises.
JEL classification: E20, E30

RRS Supliment nr. 12/2023