Analiza evoluţiei Produsul Intern Brut în ultimele decenii

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest 
Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
Artifex University of Bucharest
Assoc. prof. Ștefan Virgil IACOB PhD (stefaniacob79@yahoo.com)
Petroleum – Gas University of Ploiesti / National University of Science and Technology Polytechnic of Bucharest / Artifex University of Bucharest
Abstract
Produsul Intern Brut este indicatorul cel mai complex de rezultate al oricărei țări, deci și al României. În această lucrare autorii și-au propus să sublinieze modul în care Produsul Intern Brut a evoluat, mai ales în ultimii ani, dar bazat pe evoluția sa în ultimii 33 de ani de economie de piață. Desigur, Produsul Intern Brut ca indicatorul cel mai complex de rezultate exprimă modul în care resursele naturale au fost utilizate în economia națională. Înainte de 1990 Venitul Național (Produsul Social Total) avea o singură structură: Acumulare și Consum. Prin această structurare anual se aloca din rezultatele fiecărui an un procent ridicat pentru acumulare, adică investiții. Acum, desigur, Produsul Intern Brut analizat structural comportă o pondere mai ușor evidențiabilă a acumulării. În fapt, aceasta nici nu se mai poate realiza în contextul în care economia în întregul ei, teoretic, este privatizată. În analiza acestui indicator, Produsul Intern Brut, am utilizat datele statistice, indicatorii statistici, indicatorii de structură, indicatorii resurselor și utilizărilor, care sunt exprimate în articol și dau esența dorinței autorilor de a releva modul în care a evoluat și evoluează acest indicator.
Cuvinte cheie: Produs Intern Brut, indicatori, evoluții, macrostabilitate.
Clasificarea JEL: E20, E30

Analysis of the evolution of the Gross Domestic Product in the last decades

Abstract
The Gross Domestic Product is the most complex indicator of results of any country, therefore also of Romania. In this paper, the authors set out to highlight how the Gross Domestic Product has evolved, especially in recent years, but based on its evolution over the past 33 years of market economy. Of course, the Gross Domestic Product as the most complex indicator of results expresses how natural resources have been used in the national economy. Before 1990, National Income (Total Social Product) had only one structure: Accumulation and Consumption. Through this structuring, a high percentage of each year’s results is allocated for accumulation, i.e. investments. Now, of course, the structurally analyzed Gross Domestic Product carries a more easily evident weight of accumulation. In fact, this can no longer be achieved in the context where the economy as a whole, theoretically, is privatized. In the analysis of this indicator, the Gross Domestic Product, we used statistical data, statistical indicators, structure indicators, resource and use indicators, which are expressed in the article and give the essence of the authors’ desire to reveal how this indicator has evolved and is evolving.
Keywords: Gross Domestic Product, indicators, developments, macrostability.
JEL classification: E20, E30

[Full Text]

RRS Supliment nr. 12/2023