Susţinerea IMM-lor inovative ca motor de creştere al PIB în Uniunea Europeană

Daniel DUMITRESCU, PhD (danidumitrescu@yahoo.com)
Diana DUMITRESCU, PhD (dianavalentinadumitrescu@yahoo.com)

Abstract

Rezultatele PIB din ultimii ani au în vedere două evenimente majore, prima dintre ele este integrarea României în Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, iar al doilea eveniment important este declanșarea oficială a crizei economico – financiare la 1 octombrie 2008. Dacă primul eveniment prevestea o perioadă de creștere economică constantă și de durată după modelul mai vechilor aderente la UE (cum ar fi exemplul Spaniei, extrem de uzitat în România anului 2007), criza economică și financiară a intervenit asupra economiei românești începând cu sfârșitul anului 2008 și a continuat virulent în 2009, reușind să anuleze în mare măsură potențiala creștere datorată fondurilor europene. Astfel între anii 2007 – 2013 (2015) s-a pus de multe ori problema dacă din aparteneța noastră la Uniunea Europeană, România a beneficiat sau nu din punct de vedere al finanțării Europene. Așa cum vom vedea mai jos, dacă până în anul 2012, România era contributor net la bugetul Uniunii Europene, începând cu anul 2013, România a devenit beneficiară a acestor fonduri.
Ca membru al Uniunii Europene, în Cadrul Financiar Multianual 2007 – 2013, România a trebuit să învețe lecția fondurilor europene și mai ales a obligațiilor de cofinanțare a acestora (atât ca și guvern) dar și la nivelul beneficiarilor finali care de cele mai multe ori trebuiau la rândul lor să asigure cofinanțarea proiectelor europene. Cum în România, finanțarea sub formă de împrumut este încă majoritară, bancabilitatea proiectelor europene devine astfel un factor decisiv pentru buna absorbție a fondurilor Europene care vom vedea că are o pondere tot mai importantă în PIB, cu condiția de a fi atinsă.

Cuvinte cheie: Produs Intern Brut, inovație, IMM, fonduri europene, investiții
Clasificarea JEL: E22, O31

[Text complet]

Supporting innovative SMEs as a driver for GDP growth in the European Union

Abstract

The results of the GDP of the last years take into account two major events, the first of which is Romania’s integration into the European Union on January 1, 2007, and the second important event is the official triggering of the economic-financial crisis on October 1, 2008. If the first event foresaw a period of constant economic growth and lasting according to the model of the older members of the EU (such as the example of Spain, extremely used in Romania in 2007), the economic and financial crisis has intervened on the Romanian economy since the end of 2008 and has continued virulent. in 2009, managing to cancel largely the potential growth due to European funds. Thus, between 2007 and 2013 (2015), the question often arose whether or not from our membership of the European Union Romania benefited from the point of view of European funding. As we will see below, if by 2012, Romania was a net contributor to the budget of the European Union, starting with 2013, Romania became a beneficiary of these funds.
As a member of the European Union, in the Multiannual Financial Framework 2007 – 2013, Romania had to learn the lesson of European funds and especially of their co-financing obligations (as well as government) but also at the level of the final beneficiaries that were most often needed. in turn, to ensure the co-financing of European projects. As in Romania, the financing in the form of loan is still majority, the bankability of the European projects thus becomes a decisive factor for the good absorption of the European funds that we will see that it has an increasing share in the GDP, provided it is reached.

Keywords: Gross Domestic Product, innovation, SMEs, European funds, investments
JEL Classification: E22, O 31

[Full Text]

RRS Supliment 3/2020