Studiul evoluţiei cererii şi ofertei de locuri vacante pe piaţa muncii în România

Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL, PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
Artifex University of Bucharest
Iulian RADU, PhD Student (julian@linux.com)
The Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Piața muncii în România a urmat un trend lin și bine conturat până la sfârșitul anului 2019. S-au manifestat o serie de tendințe privind creșterea sau descreșterea numărului locurilor de muncă oferite spre a fi ocupate cu ocazia unor activități desfășurate de instituțiile specializate. Desigur, o primă analiză ar fi de stabilit în legătură cu oferta locurilor de muncă pe activități ale economiei naționale, așa încât comparând situația din trimestrul IV al anului 2019, cu aceeași situație din anul 2018, se manifestă unele evoluții, dar care nu sunt destul de convingătoare, în sensul că majoritatea acestora au fost sau nu ocupate. Din acest punct de vedere, se impune o analiză în legătură cu oferta de locuri de muncă și locurile vacante, pe baza locurilor de muncă vacante înregistrate comparată cu solicitarea ocupării locului de muncă. Din acest punct de vedere, efectuând o analiză pe patru ani, din 2016 până în 2019, se constată o evoluție oarecum constantă. Începând cu 1 ianuarie, deși nu dispunem de date concrete confirmate de instituțiile de profil, putem avansa ideea că, situația locurilor de muncă poate să devină importantă, în sensul că prin creșterea șomajului anticipat ca urmare al revenirii în țară a unui număr însemnat de persoane care au lucrat temporar în spațiile europene (Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franța și altele), să creeze o serie de posibilității de ocupare a acestuia. Până la sfârșitul anului 2019, locurile de muncă oferite nu au fost de regulă ocupate ca urmare a unor necorelări între structura pe calificări a lucrurilor de muncă ofertate și structura tot pe calificări a celor doritori, a ofertanților de locuri de muncă. În consecință la fiecare târg privind ocuparea locurilor de muncă, s-a înregistrat de regulă un număr important de solicitanți, numai că, nefiind concordanță între calificările acestora și oferta de locuri de muncă cea mai mare parte nu a fost ocupată. În perioada următoare putem anticipa că locurile de muncă se vor corela și nu în mod organizat, ci întâmplător cu oferta celor care vin. În acest context analiza vizează pe bază de date certe până în decembrie 2019 și posibilitatea evoluției viitoare anvizajând aici unele consecințe care pot decurge ca urmare a efectelor pandemiei corona virus.

Cuvinte cheie: piața muncii, șomaj, cerere, ofertă, populație neocupată.
Clasificarea JEL: E10, J10, J20

[Text complet]

The study of the evolution of the demand and supply of vacancies in the labor market in Romania

Abstract

The labor market in Romania followed a smooth and well-defined trend until the end of 2019. There were a number of tendencies regarding the increase or decrease of the number of jobs offered to be occupied during the activities of the specialized institutions. Of course, a first analysis would be to establish in relation to the job offer by activities of the national economy, so that comparing the situation in the fourth quarter of 2019, with the same situation in 2018, there are some evolutions, but which are not enough convincing, in the sense that most of them were occupied or not. From this point of view, an analysis is required in relation to the job offer and vacancies, based on registered vacancies compared to the job application. From this point of view, carrying out a four-year analysis, from 2016 to 2019, we find a somewhat constant evolution. Starting with January 1, although we do not have concrete data confirmed by the profile institutions, we can advance the idea that, the employment situation can become important, in the sense that by increasing the anticipated unemployment due to the return to the country of a significant number of people. who have worked temporarily in European spaces (Spain, Italy, Germany, Great Britain, France and others), to create a series of possibilities for its occupation. Until the end of 2019, the jobs offered were not usually filled as a result of some mismatches between the qualifications structure of the job offers offered and the qualifications structure of the desired ones, of the job offers. As a result, at each job fair, a large number of applicants were usually registered, except that, since their qualifications were not matched, most of the jobs were not filled. In the next period we can anticipate that the jobs will correlate and not in an organized way, but coincidentally with the offer of those who come. In this context, the analysis is based on reliable data until December 2019 and the possibility of future evolution, considering here some consequences that may arise as a result of the effects of the pandemic corona virus.

Keywords: labor market, unemployment, demand, supply, unemployed population.
JEL classification: E10, J10, J20

[Full Text]

RRS Supliment 3/2020