Evoluţia câştigului mediu brut şi net pe economie. Costul orar al forţei de muncă

Prof. Constantin ANGHELACHE, PhD (actincon@yahoo.com)
The Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest
Alexandra PETRE, PhD Student (alexandra.olteanu.s1@anaf.ro)
The Bucharest University of Economic Studies
Cristian OLTEANU, PhD Student (alexandra.olteanu.s1@anaf.ro)
The Bucharest University of Economic Studies

Abstract

În anul 2019, evoluția salariului mediu brut pe economie a ajuns la un nivel destul de pozitiv, pe baza creșterilor care s-au înregistrat lună de lună în acest an. De asemenea, salariul mediu nominal a fost și el ajustat și a crescut față de lunile anterioare, față de perioadele din anii anteriori, respectiv 2017, 2018. De asemenea, salariul a fost superior evoluției prețurilor de consum, ceea ce a evidențiat o posibilitate de liniște pentru populație.
Analiza efectuată pe bază de date certe înregistrate în 2019 în luna decembrie, respectiv trimestrul IV al anului 2019 relevă evoluții pozitive. O mică angrenare într-o analiză previzională, sugerează că în contextul actual al anului 2020, în contextul pandemiei virusului corona 19, există de anticipat o serie de evoluții deosebite care vor afecta economia României, vor afecta viața social-economică, vor avea efect asupra veniturilor populației și în ultimă instanță a nivelului de trai al populației din țara noastră.
Sunt exprimate o serie de opinii și concluzii trase în legătură cu perspectiva creșterii șomajului, cu perspectiva creșterii deficitului bugetar al datoriei publice interne și externe, a necesității de a trage surse suplimentare, fie prin titluri de valoare, fie prin credite externe, ceea ce va determina o situație care se va transforma într-o criză financiară și economico-socială.
Este evident că în Europa pe plan mondial și ca o consecință a acestor evoluții și în România vor scădea rezultatele înregistrate în economia națională, Produsul Intern Brut va avea un declin și va scădea, salariile brute, nete, până și cel minim pe economie vor fi reajustate la situația concretă a economiei românești. Multe activități economice vor fi suspendate sau temperate, multe societăți comerciale vor intra în faliment și noile investiții în care speram atât de mult se vor îndepărta de perspectiva realizării lor concrete.
Articolul pune în evidență o serie de aspecte care pot să apară în ceea ce privește nivelul veniturilor obținute de populație în anul 2020 și cu siguranță și în anii următori.

Cuvinte cheie: salariu mediu brut și net, cost orar, forță de muncă, prețuri, șomaj, deficit bugetar.
Clasificarea JEL: D30, E60, F66

[Text complet]

The evolution of the gross and net average profit on the economy. The hourly cost of the labor

Abstract

In 2019, the evolution of the average gross wage in the economy reached a pretty positive level, based on the month-on-month increases this year. Also, the average nominal salary was also adjusted and increased compared to the previous months, compared to the periods of previous years, respectively 2017, 2018. Also, the salary was higher than the evolution of consumer prices, which highlighted a possibility of quiet for the population.
The analysis performed on the basis of reliable data recorded in 2019 in December, respectively the fourth quarter of the year 2019 reveals positive developments. A slight implication in a preliminary analysis, suggests that in the current context of 2020, in the context of the pandemic virus of the corona 19, there are anticipated a series of special developments that will affect the Romanian economy, will affect the social-economic life, will have an effect on population incomes and ultimately the standard of living of the population in our country.
A series of opinions and conclusions are drawn regarding the prospect of rising unemployment, the prospect of increasing the budget deficit of internal and external public debt, the need to draw additional sources, either through securities or external credits, which will determine a situation that will turn into a financial and economic-social crisis.
It is obvious that in Europe worldwide and as a consequence of these evolutions and in Romania the results registered in the national economy will decrease, the Gross Domestic Product will have a decline and will decrease, the gross, net wages, even the minimum one on the economy will be readjusted to the concrete situation of the Romanian economy. Many economic activities will be suspended or tempered, many trading companies will go bankrupt and new investments in which we hoped so much will move away from the prospect of their realization.
The article highlights a number of issues that may emerge regarding the level of income earned by the population in 2020 and certainly in the years ahead.

Keywords: gross and net average salary, hourly cost, labor force, prices, unemployment, budget deficit.
JEL classification: D30, E60, F66

[Full Text]

RRS Supliment 3/2020