Analiza principalelor aspecte privind activitatea din industrie în România

Lecturer Ștefan Virgil IACOB, PhD (stefaniacob79@yahoo.com)
Artifex University of Bucharest
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ, PhD Student (stefan.dumbrava@gmail.com)
Bucharest Academy of Economic Studies

Abstract

Industria a fost și rămâne principala ramură, domeniu care contribuie la creșterea Produsului Intern Brut. În anul 2019 analizat din punct de vedere al creșterii cifrei de afaceri, comenzile noi sau al producției pentru export a avut un curs ascendent pozitiv.
Analiza efectuată pe baza datelor din luna decembrie comparativ cu luna anterioară și cu perioada similară din anul 2018 au evidențiat un curs ușor descrescător la industria extractivă, prelucrătoare și altele. De asemenea, analizată pe un interval mai lung de timp din ianuarie 2015 până în decembrie 2019, evoluția fost crescătoare cu oarecare declin începând cu 2018 și care s-a accentuat în trimestrul IV 2019. Cifra de afaceri a urmat același curs, relevând că față de perioada anterioară, pe total, a fost o creștere care s-a bazat pe industria prelucrătoare, în primul rând, și mai puțin pe industria extractivă. Rezultatele sunt oarecum pozitive în ceea ce privește evoluția structurală a industriei, asigurându-se unele corelări în această analiză evolutivă. Rezultă că industria în anul 2019, cu unele oscilații, a avut o evoluție pozitivă. Datele analizate, reprezentările efectuate subliniază tocmai acest trend.
Pornind de la situația actuală a stării de urgență determinată de pandemia corona virusului, se pot anticipa unele evoluții pentru anul 2020. În acest context, am extins analiza efectuată și la această perspectivă, deoarece sunt elemente suficiente care pot sugera o posibilitate de estimare a evoluției industriei în acest an, 2020. Astfel, vor fii restrângeri de activitate în multe domenii, vor fi disponibilizări sub formă de șomaj tehnic sau șomaj, vor reveni în țară o serie de cetățeni conaționali care lucrează în țări afectate de aceeași criză, context în care industria va fi ajustată în principalele domenii de activitate. În același timp, cifra de afaceri care a avut creșteri mai ales în ceea ce privește industria prelucrătoare se va tempera și în mod cert va urma un curs de reducere în anul 2020 și poate și în anul următor.
Datele privind cifra de afaceri pentru anul 2019 sunt suficient de sugestive, că a fost un an cu o evoluție relativ pozitivă. Important este că dacă previziunea în ceea ce privește evoluția în anul 2020 va fi afectată sau dacă crizei corona virusului nu i se va suprapune o criză economico-financiară. În aceeași tentă am efectuat și analiza comenzilor noi din industrie, ca și evoluție a prețurilor producției industriale. Așa de pildă, comenzile noi au urmat un trend pozitiv, atât în industria prelucrătoare, cât și industria extractivă. Analiza efectuată pe un interval cuprins între 2015 – 2019, relevă același trend crescător. De asemenea, evoluția prețurilor au urmat un curs similar indicelui general armonizat al prețurilor cu unele evoluții într-un un sens sau altul al economiei.

Cuvinte cheie: ramuri, industrie, cifră de afaceri, comenzi noi, Produs Intern Brut, șomaj, previziune, criză economico-financiară.
Clasificarea JEL: L10, F62

[Text complet]

The analysis of the main aspects regarding the industrial activity in Romania

Abstract

Industry was and remains the main branch, which contributes to the growth of the Gross Domestic Product. In 2019 analyzed from the point of view of the increase of the turnover, the new orders or of the production for the export had a positive ascending course.
The analysis based on the data from December compared to the previous month and with the similar period of 2018 showed a slightly decreasing course in the extractive, processing and other industries. Also, analyzed over a longer period of time from January 2015 to December 2019, the evolution has been increasing with some decline since 2018 and which has accentuated in the IV quarter 2019. The turnover followed the same course, noting that compared to the period previous, on the whole, there was an increase that was based on the processing industry, first of all, and less on the extractive industry. The results are somewhat positive regarding the structural evolution of the industry, ensuring some correlations in this evolutionary analysis. It turns out that the industry in 2019, with some fluctuations, had a positive evolution. The data analyzed, the representations made highlight this trend.
Starting from the current state of emergency caused by the pandemic corona virus, some developments can be anticipated for 2020. In this context, we have extended the analysis done to this perspective as there are sufficient elements that may suggest a possibility to estimate the evolution. industry, this year, 2020. Thus, there will be activity restrictions in many areas, there will be layoffs in the form of technical unemployment or unemployment, a number of nationals working in countries affected by the same crisis will return to the country, context in which industry will be adjusted in the main areas of activity. At the same time, the turnover that has increased especially in the manufacturing industry will be tempered and will certainly follow a reduction rate in 2020 and maybe in the following year.
The data on the turnover for 2019 are sufficiently suggestive, that it has been a year with a relatively positive evolution. It is important that if the forecast regarding the evolution in 2020 will be affected or if the crisis the virus crown will not overlap an economic-financial crisis. In the same attempt, we also performed the analysis of new orders in the industry, as well as the evolution of industrial production prices. For example, new orders followed a positive trend, both in the processing industry and the extractive industry. The analysis carried out between 2015 and 2019 shows the same increasing trend. Also, the evolution of prices followed a course similar to the general index of prices harmonized with some evolutions in one direction or another of the economy.

Keywords: branches, industry, turnover, new orders, Gross Domestic Product, unemployment, forecast, economic-financial crisis.
JEL classification: L10, F62.

[Full Text]

RRS Supliment 3/2020