Revista Română de Statistică Supliment 5/2018

Considerații teoretice privind geneza și evoluția riscurilor financiar-bancare
Theoretical considerations regarding the genesis and evolution of financial-banking risks
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Gyorgy BODO

Macroeconometric panel data analysis of the push- and pull-factors of migration flows in Moldova
Ion PÂRȚACHI
Natalia ȘIȘCAN

Modele econometrice ale criteriilor cheie în raport cu factorii critici în proiectele de succes finanațate de Uniunea Europeană, conform opiniilor unor experți străini
Econometric models of the key criteria, related to, and compared with critical factors in success EU-funded projects, according to foreign experts’ opinions
Ec. drd. Ligian TUDOROIU

Situația subgrupurilor de întreprinderi din România –concentrare și control
The situation of Romanian subsidiaries of enterprises – concentration and control
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Tudor SAMSON
Ec. Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ

Corelația dintre subcomponentele pieței de capital și creșterea economică în România
The correlation between the sub-components of the capital market and the economic growth in Romania
Drd. Ana-Maria TEPUS

Inerția. Modele și aplicații in economie
Inertia. Models and applications to economy
drd. Ștefan Virgil Iacob

O metodă statistică originală de modelare stratificată, generică și individualizată factorial
An original statistical method of stratificated, generic and factorially individualized modelling
Ec. Drd. Ligian TUDOROIU
Prof. Univ. Dr. habil. Gheorghe SĂVOIU

Migrația – factori determinanți și modele economice
Migration – determinants and economic models
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Georgiana NIȚĂ

Sursele de date statistice – punct de pornire în analizele statistice. Particularități ale principalelor surse de date statistice oficiale
Statistical data sources – starting points in statistical analyses. Characteristics of the main official statistical data sources
Ion PÂRȚACHI
Lăcrămioara Ciomârtan Vasilica

Perspectiva evoluției turismului în anul 2018
The perspective of the tourism evolution in 2018
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Drd. Tudor SAMSON

Implicațiile schimbării anului de bază și a sistemului de ponderare în cadrul modelului de calcul al indicelui producției industriale
Implications of the changes in the base year and the weighting system in the industrial production index calculation model 
Viorel ȚARCĂ PhD
Doina Cătălina PARĂ

Analiza modernizării infrastructurii rutiere
Analysis of the modernization of road infrastructure
Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE
Drd. Andreea – Ioana MARINESCU
Ec. Lucian ENE

Metoda structurării statistice cu impact econometric prin chestionare succesiv pilotate și reunite în anchete de opinie în populații de experți
The method of statistical structuring with econometric impact through successive pilot questionnaires, combined for surveys in experts’ populations
ec. drd. Ligian TUDOROIU

Rolul cooperației meșteșugărești în evoluția și creșterea economică a României
The role of handicraft cooperation in Romania’s economic development and growth
Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE