A 60-a Sesiune Plenară a Conferinţei Statisticienilor Europeni

Prevăzută pe Agenda europeană a statisticii oficiale, desfăşurarea lucrărilor Conferinţei a avut loc în zilele de 6-8 iunie 2012 în Franţa, la Paris.
La Seminarul dedicat pledoariei valabilităţii şi universalităţii principiilor de organizare şi funcţionare ale statisticii oficiale, a fost momentul adoptării principiilor fundamentale în urmă cu 20 de ani, la Sesiunea plenară a Conferinţei Statisticienilor Europeni din anul 1992.
Alocuţiunea de deschidere a lucrărilor Seminarului a fost rostită de Carlo Malaguerra, director general al Institutului de Statistică din Elveţia, fostul preşedinte al CSE. S-a evocat momentul istoric când Conferinţa Statisticienilor Europeni – 1992 a devenit forumul şi tribuna de la care ţările europene dezvoltate au propus prima dată ca ţările în tranziţie să adopte noi concepte, metode şi tehnici statistice în vederea atingerii unei viziuni comune, caracterizată prin coeziunea şi comparabilitatea statisticilor la nivel european.
Delegaţia Poloniei a propus ca, în cadrul Conferinţei, ţările să cadă de acord asupra principiilor şi valorilor comune menite să genereze ţelurile şi aspiraţiile împărtăşite de către toţi actorii implicaţi în statistică la nivel european. Scopul era adoptarea unui mod de a gândi care să fie dominat de un ţel comun pentru progresul statistic. O serie de alte delegaţii, printre care şi cea a României, a subscris acestei iniţiative, susţinând adoptarea principiilor comune cu privire la funcţionarea statisticii, considerate ca indispensabile pentru a convinge factorii de decizie din ţările lor să se angajeze în a recunoaşte şi a se conforma principiilor fundamentale.
Carlo Malaguerra a adus mulţumirile întregii familii a statisticienilor grupului de lucru care a elaborat proiectul principiilor fundamentale: Jean Louis Bodin, Raul Suarez de Miguel, Alberto de Michelis, Jozef Olenski, Carmen Arriba, Lidia Bratanova, Ilie Dumitrescu (România).
Cele zece principii fundamentale, care au fost adoptate de Conferinţa Statisticienilor Europeni din 1992 şi ulterior, în 1994, la cea de a 47-a Sesiune a Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, îşi vor dovedi pe deplin coerenţa, eficienţa şi valoarea până în ziua de astăzi, devenind parte din filozofia sistemului statistic şi din practica statistică.
România împreună cu alte state europene (cunoscând că principiile au fost adoptate în aproape toate statele lumii) le-a pus în practică prin elaborarea primei Legi a statisticii într-un context democratic. Legea a fost editată încă din 1992, anul când principiile au fost adoptate la Conferinţă.
Subscriind la principiile fundamentale în cadrul legal al statisticii în România a fost, desigur, extrem de important, dar nu a fost suficient pentru a face statistica eficientă pentru societate. Au urmat o serie de acţiuni concrete, menite să facă cunoscute principiile respective, să conducă la adoptarea şi implementarea lor astfel încât să fie înţelese şi aplicate în practică ca o condiţie indispensabilă pentru garantarea credibilităţii statisticii. Au fost organizate simpozioane, mese rotunde şi dezbateri la nivel naţional şi au fost iniţiate dialoguri cu toate categoriile de utilizatori de date statistice. S-au făcut evaluări ale gradului în care a fost înţeleasă semnificaţia fiecărui principiu potrivit experienţei acumulate de către statisticienii români pe măsura participării la numeroasele acţiuni similare care au avut loc la nivel internaţional. Cu toate acestea, până la un anumit moment, principiile nu au avut suficientă forţă pentru a fi automat aplicate deoarece nu erau susţinute de un cadru organizatoric cu instrumente şi mecanisme care să le confere coerenţă şi care să le sporească utilizarea atât în teorie, cât şi în practică. Situaţia s-a schimbat în anul 2000, când a fost editat Codul de Bune Practici al Statisticii Europene şi au început “peer reviews” sub auspiciile EUROSTAT, care au marcat declanşarea actualei monitorizări a implementării principiilor fundamentale.
La cea de a 20-a aniversare a adoptării principiilor, s-a făcut un nou pas, poate la fel de important. Lucrul acesta poate fi observat în iniţiativele pentru întărirea Sistemului statistic european, ceea ce implică sporirea recunoaşterii statisticii, asigurarea independenţei statisticii faţă de autorităţile de stat, asigurarea rolului coordonator al institutelor de statistică şi asigurarea accesului nelimitat la sursele administrative în vedera sporirii eficienţei sistemului, în scopul general de îmbunătăţire a credibilităţii statisticii.

***

Comunicarea prezentată de delegaţia română la Seminarul Conferinţei Statisticienilor Europeni intitulată “Statistica oficială a înregistrat multiple progrese. Principiile fundamentale ale statisticii oficiale rămân valabile?” şi-a propus să demonstreze că statistica din România, care, împreună cu cea a altor institute de statistică, a iniţiat principiile contribuind la proiectarea unui document coerent şi viabil referitor la aceste principii. Statistica este determinată să participe la noile eforturi menite să facă întreaga societate conştientă de această viziune, misiune şi valoare a statisticii, ca instituţie fundamentală indispensabilă unui stat de drept.

Date şi informaţii furnizate de
Direcţia de afaceri eurpene şi cooperare
din INS România

Romanian Statistical Review 6/2012