Utilizarea sistemului de indicatori sintetici în analizele la nivel microeconomic

Doina AVRAM PhD Student (doina.avram@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Drd. Daniel DUMITRU (dumitru.teticdaniel@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Indicatorii sintetici ai activităţii firmei în Sistemul Conturilor Naţionale se caracterizează prin faptul că depăşesc graniţele unei ramuri, fiind comuni tuturor agenţilor economici, indiferent de profilul de activitate. indicatorii sintetici sunt grupați în: Indicatori sintetici care măsoară rezultatele activităţii firmei; indicatori sintetici care evidenţiază relaţiile cauzale din interiorul firmei; indicatoti sintetici care evaluează eficiența activității unei firme.
Prezentarea şi analiza acestor indicatori are drept scop realizarea unei diagnose menite să îmbunătăţească performanţele firmei, în calitatea sa de sistem investigat, deschis şi adaptabil.
Factorii de management implicaţi în activitatea firmei urmăresc prin cunoaşterea, măsurarea, evaluarea rezultatelor economice, îndeplinirea următoarelor obiective: maximizarea sau satisfacerea în cât mai mare măsură a cerinţelor utilizatorilor (patroni, acţionari, salariaţi, stat, clienţi); estimarea corectă a evoluţiilor prezente şi viitoare a factorilor din mediu ce pot influenţa nivelul rezultatelor; coordonarea tuturor factorilor ce influenţează acest sistem „firmă” prin elaborarea unui plan flexibil şi adaptabil de activitate; dimensionarea corespunzătoare a resurselor antrenate pentru a obţine cantitatea şi calitatea dorită de satisfacţie economică.

Cuvinte cheie: indicator, firmă, Sistemul Conturilor Naţionale, factor, estimare
Clasificarea JEL: C13, E01

[Text complet]

USING OF THE SYNTHETIC INDICATORS SYSTEM IN THE MICROECONOMIC ANALYZES

Abstract

The synthetic indicators of the company’s activity in the System of National Accounts are characterized by the fact that they cross the boundaries of a branch, being common to all economic agents, regardless of the activity profile. Synthetic indicators are grouped into: Synthetic indicators that measure the results of the firm’s activity; synthetic indicators that highlight causal relationships within the firm; Synthetic indicators that measure the efficiency of a business.
The presentation and analysis of these indicators aims at developing a diagnosis designed to improve the firm’s performance as an investigated, open and adaptable system.
The management factors involved in the activity of the company aim at knowing, measuring, evaluating the economic results, achieving the following objectives: maximizing or satisfying to the utmost extent the requirements of the users (patrons, shareholders, employees, state, clients); the correct estimation of present and future developments of environmental factors that can influence the level of results; coordinating all the factors that influence this „firm” system by developing a flexible and adaptable activity plan; appropriate dimensioning of trained resources to achieve the desired quantity and quality of economic satisfaction.

Keywords: indicator, firm, National Accounts System, factor, estimation
JEL Classification: C13, E01

[Full Text]

Revista Română de Statistica nr. 6/2019