Scenarii ale creşterii economice a României

Conf. univ. dr. Nicolae Mihăilescu
Conf. univ. dr. Claudia Căpăţînă
Conf. univ. dr. Cristina Burghelea
Universitatea Hyperion-Bucureşti

Abstract

Creşterea potenţialului economic al unui stat este, în mod constant, un obiectiv primordial de existenţă şi de dezvoltare durabilă, pentru asigurarea mijloacelor de subzistenţă a tuturor locuitorilor, de creştere a nivelului de trai. Pentru atingerea acestui deziderat major se impune realizarea de studii riguroase, complexe, pentru a formula un diagnostic corect şi real al stării economice şi pentru fundamentarea, pe această bază, a unor decizii de politică economică şi legislative, decizii care să vizeze atât orizonturi de timp imediate, dar şi perioade mai lungi de timp.
În acest context al semnificaţiei şi importanţei produsului intern brut ca indicator macroeconomic sintetic, precum şi ale componentelor sale structurale, în acest studiu este prezentată o analiză a dinamicii acestora prin elaborarea unor modele econometrice confirmate statistic ca viabile. De asemenea, sunt estimate niveluri cu caracter de prognoză ca scenarii previzibile, care prezintă o siguranţă acceptabilă în baza unor praguri de semnificaţie suficient de mici.

Cuvinte cheie: consum finalecuaţie de tendinţăestimaţieformarea brută de capital fixmodel econometricProdus Intern Brutprognoză.valoarea adăugată brută totală

[Text complet]

Abstract

The potential economic growth of a country is consistently a primary goal of existence and sustainable development, to ensure the livelihoods of all residents to increase living standards. To achieve this goal it is necessary to undertake complex studies to formulate a correct diagnosis and real of the economic status to substantiate, on this basis, the economic policy decisions and legislative decisions on short term or longer periods of time.
In this context, this study presents an analysis of the dynamics of GDP as a synthetic macroeconomic indicator and its structural components by developing econometric models confirmed statistically as viable. Also, levels of forecast character as predictable scenarios are estimated, showing acceptable safety based on sufficiently small significance thresholds.

Keywords: gross domestic product, final consumption, gross fixed capital formation, total gross value added, econometric model, trend equation, estimate, forecast.

[Full Text]

Sumar RRSS 3/2015