Permisivitatea firmelor de profil pe piaţă analog fenomenului fizic denumit „vâscozitate”

dr. Ștefan Virgil Iacob  (stefaniacob79@yahoo.com)

Abstract

Pornind de la fenomenul fizic denumit „vâscozitate”, voi face în această lucrare o analiză econometrică și econofizică în vederea identificării similitudinilor dintre aceste fenomene (fizice și economice) în care sunt implicate firmele care comercializează materiale de construcții pe piața românească.
Așadar, aria de aplicabilitate a acestui studiu o reprezintă firmele de profil care activează în domeniul comerțului cu materiale destinate construcțiilor și confecțiilor metalice active în perioada cuprinsă între anii 2005 și 2018 în România.
În ceea ce privește prețul de promovare și vânzare al produselor metalurgice în perioada analizată, aceasta este caracterizat de instabilitate: începând cu anul 2005 prețurile au cunoscut o perioadă de creștere, urmată de o perioadă de scădere după anul 2009, apoi perioada cuprinsă între anii 2014 și 2015 în care acestea sunt instabile, având fluctuații de intensități mici și apoi urmată de creșteri liniare după anul 2016.
Concret, până în anul 2009 a existat o stabilitate relativă a mediului de afaceri din România , dar acesta a fost afectat de criza economică care a avut loc la sfârșitul anului 2008, moment în care blocajul imobiliar a creat mari dificultăți pe piața de profil. După această situație, administrația firmelor specializate au recurs la soluții care au presupus stoparea construcțiilor noi și de asemenea înghețarea unora în faze diferite ale construcției. În urma acestor schimbări în economie, s-au creat oportunități pe piețele de profil, cum sunt înființarea unor firme noi care pot să aducă un plus pieței de profil și de asemenea suspendarea altora sau chiar închiderea celor devenite neperformante.
Pentru a avea o imagine clară a evoluției firmelor pe piața din domeniul vizat, analiza a fost structurată pe două categorii de firme: una care comercializează materiale din oțel, care au un preț mediu de vânzare de aproximativ 600 euro/tonă și firme care sunt specializate în comercializarea oțelurilor inoxidabile, care au un preț mediu de vânzare de aproximativ 3300 euro/tonă.

Cuvinte cheie: preț, vânzări, vâscozitate, variabile, regresie, coeficienți, teste statistice
Clasificarea JEL: C01, L11, L61

[Text complet]

The permissiveness of the profile companies on the market analogous to the physical phenomenon called „viscosity”

Abstract

Starting from the physical phenomenon called „viscosity”, I will make in this paper an econometric and econophysics analysis in order to identify the similarities between these phenomena (physical and economic) involving the companies selling building materials on the Romanian market.
Therefore, the field of application of this study is represented by the profile companies active in the field of trade in materials for constructions and metallic confections active between 2005 and 2018 in Romania.
As for the price of promotion and sale of metallurgical products during the period under review, this is characterized by instability: since 2005 prices have seen a period of growth, followed by a decline after 2009, then the period between 2014 and 2015 in which they are unstable, with fluctuations of low intensities and then followed by linear increases after 2016.
Specifically, until 2009 there was a relative stability of the Romanian business environment, but it was affected by the economic crisis that took place at the end of 2008, when the real estate blockade created great difficulties on the market. After this situation, the administration of the specialized companies resorted to solutions that involved the suspension of new constructions and also the freezing of some in different phases of the construction. As a result of these changes in the economy, opportunities have been created in the relevant markets, such as the setting up of new firms that can add to the profile of the market, and also the suspension of others or even the closure of those that have become poor.
In order to have a clear picture of the evolution of the companies on the market in the field concerned, the analysis was structured on two categories of companies: one selling steel materials, having an average sales price of about 600 euro / ton and specialized firms in the trading of stainless steels, which have an average sales price of about 3300 euro / ton.

Keywords: price, sales, viscosity, variables, regression, coefficients, statistical tests
Classification JEL: C01, L11, L61

[Full Text]

Revista Română de Statistica nr. 6/2019