Modele de finanţare a investiţiilor în sănătate

Oana BÎRSAN Ph.D Student (oana.vilcu@fiscont.com.ro)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Finantarea investitiilor in sanatate si urmărirea alocarii resurselor financiare pentru sănătate sunt condiții prealabile pentru evaluarea performanțelor sistemelor de finanțare a sănătății și a protecției financiare, evaluând eficiența și productivitatea sistemului de sănătate. Estimările cuprinzătoare și comparabile ale cheltuielilor pentru sănătate din fiecare țară reprezintă o contribuție esențială pentru politica și planificarea sănătății și sunt necesare pentru a sprijini realizarea obiectivelor naționale și internaționale în materie de sănătate. Finantarea investitiilor in sanatate difera de la o tara la alta in functie de modelul general de finanatare al cheltuililor pentru sanatate sau in functie de combinarea mai multor tipuri de finantare utilizate. Sistemele de finanțare a sistemului de sănătate sunt însărcinate nu numai cu creșterea resurselor financiare îndestulatoare pentru finanțarea sistemului de sănătate, ci si cu găsirea unei modalități de finanțare care promovează echitatea finanaciara si o buna stare de sanatate a populatiei.
Cuvinte cheie: sistem de sănătate, investiții, servicii medicale, surse de finanțare, programe naționale de sănătate
Clasificarea JEL: H51, I10

[Text complet]

MODELS OF FINANCING INVESTMENTS IN HEALTH

Abstract

The financing health investments and tracking the allocation of financial resources to health are preconditions for assessing the performance of health financing and financial protection systems, assessing the efficiency and productivity of the health system. Comprehensive and comparable estimates of health spending in each country are an essential contribution to health policy and planning and are needed to support the achievement of national and international health goals. Financing health investments varies from one country to another depending on the overall healthcare financing pattern or the combination of the different types of funding used. Funding systems for the health system are not only responsible for increasing the financial resources to finance the health system, but also for finding a way of financing that promotes financial equity and good health of the population.
Keywords: health system, investment, medical services, funding sources, national health programs
JEL Classification: H51, I10

[Full Text]

RRS Supliment 7/2019