Model de analiză discriminantă pentru detectarea riscului de faliment

Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student (danaluiza2004@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Activitatea economico-financiară se poate desfășura sub cele mai diverse împrejurări. Există desigur preocupări pentru a analiza perspectiva efectului de risc al unei societăți comerciale, dar în același timp și al unei instituții financiar-bancare. O astfel de analiză presupune o combinațial liniară a ratelor de rentabilitate și de echilibru financiar care pot ajuta la identificarea și calcularea unui indicator de tip scor pe baza căruia se poate aprecia riscul de faliment al societății considerate. Ratele ce caracterizează performanțele firmei trebuie să fie independente între ele, așa încât să putem identifica cât mai multe aspecte dificile care pot să conducă la apariția unor situații-limită în ceea ce privește riscul de faliment. De fapt, riscul de faliment este determinat de o serie de late riscuri care se manifestă, și acestea intrate în corelație la un anumit moment pot determina o stare din care agentul economic nu mai poate ieși. Astfel, riscul comercial, riscul de garanție, riscul managerial, riscul de senzitivitate sunt elemente ale riscului financiar. Aceste riscuri pot fi calculate și pot conduce la un risc total de creditare în cazul unei societăți comerciale sau în cazul unei instituții bancare care acordă aceste credite. Niciunul dintre aceste riscuri nu este neînsemnat sau de neluat în calcul. Pe baza acestor analize-risc se poate efectua ratingul specific sistemului bancar. Pe baza acestui rating se poate identifica poziția societății, solvabilitatea și lichiditatea de care dispune această societate comercială, conducând în cele din urmă la o probabilitate de risc în cadrul societății respective. O analiză concretă pe baza datelor de creditare ale BCR face ușor de înțeles conținutul acestui fenomen de analiză a riscului de faliment la care poate fi expus un agent economic indiferent de mărimea și de soliditatea acestuia.
Cuvinte cheie: model de analiză, rentabilitate, faliment, risc, rating
Clasificarea JEL: C40, G32, G33

[Text complet]

DISCRIMINATORY ANALYSIS MODEL FOR BANKRUPTCY RISK DETECTION

Abstract

The economic and financial activity can take place under the most diverse circumstances. Of course there are concerns to analyze the perspective of the risk effect of a commercial company, but at the same time of a financial-banking institution. Such an analysis involves a linear combination of the rates of return and financial equilibrium that can help to identify and calculate a score-type indicator on the basis of which the bank’s risk of bankruptcy can be assessed. Rates that characterize the company’s performance must be independent of each other, so that we can identify as many difficult issues as may lead to the emergence of a limitation of the bankruptcy risk. In fact, the risk of bankruptcy is determined by a series of far-fetched risks, and those entering into a correlation at a given moment may determine a state from which the agent can no longer exit. Thus, commercial risk, warranty risk, managerial risk, sensitivity risk are elements of financial risk. These risks can be calculated and may lead to a total credit risk in the case of a trading company or in the case of a banking institution granting these loans. None of these risks is insignificant or not taken into account. Based on these risk analyzes, the bank-specific rating can be performed. Based on this rating, it is possible to identify the company’s position, solvency and liquidity available to this company, ultimately leading to a risk probability within that company. A concrete analysis based on BCR’s lending data makes it easy to understand the content of this bankruptcy risk analysis phenomenon to which an economic agent may be exposed irrespective of its size and robustness.
Keywords: model of analysis, profitability, bankruptcy, risk, rating
JEL Classification: C40, G32, G33

[Full Text]

RRS Supliment 7/2019