Model de analiză diagnostic a rezultatelor societăţii comerciale

Assoc. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
„Artifex” University of Bucharest
Andreea – Ioana MARINESCU PhD Student (marinescu.andreea.ioana@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Societatea comercială își desfășoară activitatea în timp urmărind desigur obținerea celor mai bune rezultate. Desigur, proprietari, acționarii sau managementul societății trebuie să fie preocupați xa întreaga activitate economică și comercială a societății să fie conformă cu cerințele la zi ale pieței, și pe această cale, să se asigure obținerea de rezultate pozitive. Diagonsticarea nu este altceva decât o analiză financiară a unei perioade de timp, apreciată în mod corespunzător din punct de vedere al trăsăturilor perioadei respective, pentru a constata modul în care, societatea respectivă, a reușit să valorifice factorii de producție de care dispune (capital, resurse umane și financiar-materiale) pentrua obține rezultate dintre cele mai bune. Desigur, o serie de factori pot frâna evoluția activității unei societăți comerciale dar, aceasta trebuie interpretată pe baza unui sistem de indicatori statistico-economici care să fie provoți în strânsa corelație care există între ei și în felul acesta să se identifice perspectivele certe în baza cărora pot să apară îmbunătățiri. Analiza-diagnostic trebuie să aibă la bază în primul rând analiza financiară adică cifra de afaceri, structura veniturilor și a cheltuielilor care prin corelare și prin prezentare paralelă să dea o imagine clară asupra modului în care societatea comercială își atinge scopul pe care și l-a propus. În cadrul acestei analize trebuie avută în vedere analiza stocurilor intermediare de gestiune care trebuie să fie conforme cu nevoile de continuare a activității pe un nivel superior de către societatea comercială. O serie de indicatori sunt specifici acestui diagnostic financiar și ei sunt prezentați în acest articol.
Cuvinte cheie: diagnostic, societate comercială, active, pasive, structură financiară, creanțe
Clasificarea JEL: D12, O12

[Text complet]

MODEL OF DIAGNOSTIC ANALYSIS OF THE COMPANY’S RESULTS

Abstract

The company operates in time with the goal of achieving the best results. Of course, the owners, shareholders or management of the company must be concerned that the entire economic and commercial activity of the company should be in line with the current market requirements, and in this way ensure positive results. Diagnostication is merely a financial analysis of a period of time duly appreciated from the point of view of the characteristics of that period in order to ascertain how that company succeeded in capitalizing on the factors of its production (capital, human and financial-material resources) to achieve the best results. Of course, a number of factors may hinder the development of a company’s business, but it must be interpreted on the basis of a system of statistical and economic indicators to be carried out in close correlation between each other and thus to identify the definite perspectives on the basis of which improvements may occur. Diagnostic analysis should be based primarily on financial analysis, ie turnover, income and expense structure that, through correlation and parallel presentation, give a clear picture of how the company is achieving its intended purpose. In this analysis, an analysis of interim management stocks should be considered, which should be consistent with the business continuity needs of the business. A number of indicators are specific to this financial diagnosis and they are presented in this article.
Keywords: diagnosis, trading company, assets, liabilities, financial structure, receivables
JEL Classification: D12, O12

[Full Text]

RRS Supliment 7/2019