Metode şi modele utilizate în măsurarea performanţelor financiare ale societăţii comerciale

Assoc. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
„Artifex” University of Bucharest
Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ PhD Student (stefan.dumbrava@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Daniel DUMITRU Ph.D Student (dumitru.teticdaniel@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Radu STOICA Ph.D Student (radustoica68@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Societățile comerciale își desfășoară activitatea în condițiile pieței libere. Măsurarea performanțelor financiare este importantă mai ales din punct de vedere al stabilirii poziției pe care o are în piață o societate comercială. De aceea se calculează o serie de elemente care sunt definitorii în stabilirea performanței unei societăți comerciale. Așa de pildă sunt utilizate elementele de bază privind analiza pe bază de bilanț, analiza pe baza unor indicatori cum sunt trezoreria netă, lichiditatea curentă, solvabilitatea generală, rata autonomiei financiare și altele care dau sens analizei și situației concrete a firmei respective. Analiza funcțională a bilanțului este una dintre metodele care se utilizează în termeni generali pentru stabilirea situației unei firme. De asemenea există modalități de analiză a performanțelor financiare pe baza soldurilor intermediare de gestiune, a capacității de autofinanțare sau aspectul privind gradul de rentabilitate. Există unele modalități de analiză a activului societății comerciale bazată pe viteza de rotație, cea care scoate în evidență anumite aspecte care sunt importante în a concluziona despre situația societății comerciale. Și nu în ultimul rând, se efectuează și prognoza unor indicatori financiari pe baza ratelor de rotație. Toate aceste aspecte, ca metode și modele sunt utile pentru cei care analizează situația unei societăți comerciale la un moment dat.

Cuvinte cheie: model, metodă, performanță financiară, bilanț, solvabilitate, autonomie financiară, analiză funcțională
Clasificarea JEL: D61, G32, L25

[Text complet]

METHODS AND MODELS USED IN MEASURING OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF THE TRADING COMPANY

Abstract

Trading companies operate in free market conditions. The measurement of financial performance is especially important in terms of establishing the position of a trading company in the market. Therefore, a number of elements that are defining in determining the performance of a trading company are calculated. For example, the basic elements regarding the analysis based on the balance sheet, the analysis based on indicators such as net cash, current liquidity, general solvency, financial autonomy rate and others that give meaning to the analysis and the concrete situation of the respective company are used. Functional analysis of the balance sheet is one of the methods that are used in general terms to determine the situation of a company. There are also ways to analyze financial performance based on intermediate management balances, self-financing capacity or the aspect regarding the degree of profitability. There are some ways of analyzing the assets of the company based on the speed of rotation, which highlights some aspects that are important in concluding about the situation of the company. And last but not least, the forecast of financial indicators based on rotation rates is also made. All these aspects, as methods and models are useful for those who analyze the situation of a trading company at any given time.

Keywords: model, method, financial performance, balance sheet, solvency, financial autonomy, functional analysis
JEL Classification: D61, G32, L25

[Full Text]

RRS Supliment nr. 9/2019