Evoluţia activităţii industriale în România în anul 2019 în context intern şi internaţional

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / „Artifex” University of Bucharest

Abstract

Activitatea industrială în țara noastră rămâne principala activitate care contribuie la realizarea Produsului Intern Brut. În ciuda faptului că până în prezent s-au depus eforturi minime în ceea ce privește armonizarea și dezvoltarea industriei, această ramură a economiei naționale rămâne importantă pentru România deoarece există resurse, există forță de muncă bine structurată, bine pusă la punct și, din acest punct de vedere, sunt perspective ca activitatea să se desfășoare într-un ritm mult mai accentuat. În anul 2019, activitatea industrială a avut o creștere pozitivă, atât pe total cât și în mod structural. Desigur, s-au înregistrat și scăderi suficient de multe, dar acestea ținând seama de anumite aspecte. Indicele producției industriale evidențiază pe larg întreaga evoluție atât în perioada acestui semestru cât și comparat cu activitatea din anul precedent. Există unele rămâneri în urmă în ceea ce privește productivitatea muncii, care a înregistrat ușoare creșteri în unele domenii dar în altele destule scăderi. Cifra de afaceri din industrie este relevantă prin aceea că evidențiază volumul producției industriale pe total industrie precum și în industria extractivă sau de prelucrare. Comenzile noi în industrie sunt importante deoarece ele arată ritmicitatea și preocuparea pe total și în unele sectoare a modului în care este nevoie de sporirea producției sau de diminuarea acesteia în funcție de nevoile concretizate prin comenzile noi care se lansează. Prețurile producției au crescut ușor sau mai mult, ceea ce înseamnă că au fost influențate de un proces mai alert al inflației. Resursele de energie ca și producția industrială oferită la export sau piața forței de muncă în acest domeniu relevă modul în care a evoluat această ramură a economiei naționale în perioada de până în aprilie 2019.

Cuvinte cheie: industrie, productivitatea muncii, cifră de afaceri, comenzi industriale, indicele prețurilor industriale, energie primară
Clasificarea JEL: L70, O10, Q43

[Text complet]

 

THE EVOLUTION OF THE INDUSTRIAL ACTIVITY IN ROMANIA IN 2019 IN THE INTERNAL AND INTERNATIONAL CONTEXT

Abstract

The industrial activity in our country remains the main activity that contributes to the realization of the Gross Domestic Product. Despite the fact that so far minimal efforts have been made regarding the harmonization and development of the industry, this branch of the national economy remains important for Romania because there are resources, there is a well-structured, well-developed workforce and, from this From the point of view, there are prospects for the activity to develop at a much more accentuated rate. In 2019, the industrial activity had a positive growth, both overall and structurally. Of course, there have been many drops too, but these take into account certain aspects. The index of industrial production shows at large the whole evolution both during this semester and compared with the activity of the previous year. There are some lags behind in terms of labor productivity, which has seen slight increases in some areas but in some other decreases. The turnover of the industry is relevant in that it highlights the volume of industrial production by total industry as well as in the extractive or processing industry. New orders in the industry are important because they show the rhythm and concern on the total and in some sectors of the way in which it is necessary to increase the production or to diminish it according to the needs materialized by the new orders that are being launched. Production prices have increased slightly or more, which means they have been influenced by a more alert process of inflation. The energy resources as well as the industrial production offered for export or the labor market in this field reveals how this branch of the national economy evolved during the period up to April 2019.

Keywords: industry, labor productivity, turnover, industrial orders, industrial price index, primary energy
JEL Classification: L70, O10, Q43

[Full Text]

RRS Supliment nr. 8/2019