Difuziunea informaţiei în rândul consumatorilor

Lecturer Ștefan Virgil IACOB PhD (stefaniacob79@yahoo.com)
Artifex University of Bucharest

Abstract

Ireversibilitatea și tendința spre echilibru observate certifică modalitatea de difuzare continuă în aceeași direcție pană se atinge o stare de echilibru în sensul omogenizării și atingerea unui maxim de entropie.
În fizică atunci când un sistem izolat evoluează în timp, se face într-o direcție bine definită și anume, de la o stare mai puțin haotică spre o stare haotică. Un exemplu în acest sens sunt moleculele unui gaz care se ciocnesc una de alta schimbând astfel energie, iar starea de echilibru independentă de timp, se atinge în ultima instanță, corespunzând la cea mai haotică distribuție a energiei totale pentru toate moleculele gazului.
Similar regăsim procese și în societate, atunci când ne referim la difuzarea informațiilor și generalizarea unor comportamente. De exemplu, în domeniul legat de promovarea și vânzarea produselor și serviciilor, constatăm des rolul pe care îl are reclama, insistența acesteia și procesul de difuziune în rândul consumatorilor.
Așadar, o formă de promovare a unei firme o reprezintă și poziționarea acesteia pe un site care să prezinte tipul de produse sau servicii oferite și care ar genera un semnal în piața care se difuzează în rândul consumatorilor.
La nivel macroeconomic întâlnim adesea măsuri guvernamentale în zona fiscalității care sunt receptate în timp de către firme, analog unui proces de difuziune a informațiilor privind măsurile guvernamentale.
Îndeosebi în agricultură, măsurile care privesc încurajarea activității fermierilor ajung treptat să producă efecte, fenomen similar unui proces de difuziune.
De altfel, în economie, este cunoscut așa numitul „efect de propagare” concretizat prin influența dezvoltării economice dintr-o anumita regiune asupra dezvoltării altor regiuni, începând cu cele învecinate. Oarecum similar este și „efectul de vecinătate” utilizat îndeosebi în analizele de mediu (probleme de poluare).

Cuvinte cheie: difuzie, preț, vânzări, coeficienți, regresie, teste statistice, variabile
Clasificarea JEL: C01, L11, L61

[Text complet]

DIFFUSION OF INFORMATION AMONG CONSUMERS

Abstract

The observed irreversibility and tendency towards equilibrium certify the mode of continuous diffusion in the same direction until a state of equilibrium is reached in the sense of homogenization and a maximum entropy is reached.
In physics, when an isolated system evolves over time, it is done in a well-defined direction, from a less chaotic state to a chaotic state. An example of this is the gas molecules that collide with each other thus changing energy, and the time-independent equilibrium state is ultimately reached, corresponding to the most chaotic distribution of total energy for all gas molecules.
Similarly we find processes in society, when we refer to the dissemination of information and the generalization of certain behaviors. For example, in the field related to the promotion and sale of products and services, we often find the role that the advertising has, its insistence and the dissemination process among consumers.
Therefore, a form of promotion of a company is represented by its positioning on a site that presents the type of products or services offered and which would generate a signal in the market that is being disseminated among consumers.
At the macroeconomic level, we often encounter government measures in the area of taxation that are received in time by companies, analogous to a process of disseminating information on government measures.
Particularly in agriculture, measures that encourage the activity of farmers are gradually producing effects, a phenomenon similar to a diffusion process.
In fact, in the economy, the so-called „propagation effect” is known, materialized by the influence of the economic development in one region on the development of other regions, starting with the neighboring ones. Somewhat similar is the „neighborhood effect” used especially in environmental analyzes (pollution problems).

Keywords: diffusion, price, sales, coefficients, regression, statistical tests, variables
Classification JEL: C01, L11, L61

[Full Text]

RRS Supliment nr. 9/2019