Aspecte teoretice privind conţinutul şi rolul analizei economico-financiare

Assoc. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
„Artifex” University of Bucharest

Abstract

Analiza economico-financiară este o activitate de maximă importanță pentru stabilirea stadiului în care se află o societate economică, cu privire la evoluția și mersul societății comerciale respective, dar și pentru a identifica o serie de aspecte care pot să conducă la îmbunătățirea activității. O analiză economico-financiară trebuie să urmeze câțiva pași, cum ar fi: delimitarea obiectului analizei; determinarea elementelor, factorilor și a fenomenului studiat; stabilirea corelațiilor dintre fiecare factor și fenomenul analizat, precum și între diferiții factori care acționează; măsurarea influențelor diferitelor elemente sau factori; stabilirea concluziilor și aprecierilor care se desprind și, în final, elaborarea măsurilor care constituie și trebuie să constituie conținutul deciziilor care să vizeze îmbunătățirea acestei activități. O analiză economico-financiară se realizează în procesul de management, ținând seama de o serie de funcții, cum sunt cea informațională, de evaluare, de fundamentare, de realizare a cerințelor, gestiunii și funcția de realizare a obiectivelor propuse. Pe de altă parte, tipurile de analiză economico-financiară care se întâlnesc în activitatea practică sunt diferite, în funcție de o serie de criterii, cum ar fi: după raportul între momentul în care se efectuează analiza și momentul desfășurării fenomenului, din punct de vedere al urmăririi însușirilor esențiale ale determinărilor cantitative, după nivelul în care se desfășoară analiza acestea pot fi micro sau macroeconomice, după modul în care în timp evoluează fenomenele deosebim analiză statică sau dinamică, cea care ține seama de elementele până la un moment dat sau le analizează cronologic pentru a stabili tendințele și trendul de evoluție. După orizontul detimp distingem analize pe termen scurt, mediu și mai ales lung pentru instituțiile statului, cum ar fi guvernul sau instituțiile statului chemate să analizeze, deci să stabilească măsuri pentru îmbunătățirea activității economice. Pe de altă parte, din punct de vedere al gradului de cuprindere putem vorbi de analiză pe ramuri, analiză pe unități organizatorice, pe probleme, ș.a.m.d. În cadrul analizei economico-financiare se urmăresc o serie de indicatori care arată în mod precis, modul în care a evoluat și tinde să evolueze activitatea economico-financiară a agentului economic. Astfel, sunt studiate soldurile intermediare, marja comercială, producția exercițiului, valoarea adăugată brută, excedentul brut de exploatare. În final, orice analiză economico-financiară trebuie să se canalizeze pe exprimarea rezultatului exploatării, rezultatul curent al exercițiului, rezultatele extraordinare și mai ales rezultatul net al exercițiului. În acest sens, se utilizează un sistem de indicatori statistici bine corelați, care să identifice și să asigure o viziune destul de precisă a factorului de decizie al instituției analizate.

Cuvinte cheie: corelație, performanță, proces managerial, analiză cantitativă, decizie
Clasificarea JEL: C41, C54, G11

[Text complet]

THEORETICAL ASPECTS ON THE CONTENT AND THE ROLE OF ECONOMIC-FINANCIAL ANALYSIS

Abstract

The economic-financial analysis is an activity of the utmost importance for establishing the stage in which an economic company is located, regarding the evolution and progress of the respective trading company, but also to identify a number of aspects that can lead to the improvement of the activity. An economic-financial analysis must follow some steps, such as: delimiting the object of the analysis; determining the elements, factors and phenomenon studied; establishing the correlations between each factor and the phenomenon analyzed, as well as between the different factors that act; measuring the influences of different elements or factors; establishing the conclusions and assessments that emerge and, finally, the elaboration of the measures that constitute and must constitute the content of the decisions aimed at improving this activity. An economic-financial analysis is carried out in the management process, taking into account a number of functions, such as the informational one, evaluation, substantiation, fulfillment of requirements, management and the function of achieving the proposed objectives. On the other hand, the types of economic-financial analysis that meet in the practical activity are different, according to a series of criteria, such as: according to the ratio between the moment when the analysis is performed and the moment of the phenomenon’s development, from the point of view of the pursuit of the essential characteristics of quantitative determinations, according to the level at which these analyzes are carried out, can be micro or macroeconomic, according to the way in which the phenomena evolve, we distinguish static or dynamic analysis, the one that takes into account the elements up to a certain time or analyzes them chronologically to establish the trends and the evolution trend. After the time horizon we distinguish short, medium and especially long term analyzes for state institutions, such as the government or state institutions called to analyze, so to establish measures to improve the economic activity. On the other hand, from the point of view of the degree of comprehension we can talk about analysis by branches, analysis by organizational units, problems, etc. Within the economic-financial analysis, a series of indicators are followed that show precisely, how it has evolved and tends to evolve the economic-financial activity of the economic agent. Thus, the intermediate balances, the commercial margin, the production of the exercise, the gross added value, the gross operating surplus are studied. Finally, any economic-financial analysis must be channeled on the expression of the operating result, the current result of the year, the extraordinary results and especially the net result of the year. In this respect, a system of well-correlated statistical indicators is used, which will identify and provide a fairly accurate vision of the decision-making factor of the institution analyzed.

Keywords: correlation, performance, managerial process, quantitative analysis, decision
JEL Classification: C41, C54, G11

[Full Text]

RRS Supliment nr. 8/2019