Analiza statistică a incluziunii financiare

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / „Artifex” University of Bucharest
Olivia –Georgiana NIȚĂ PhD Student (georgi_nita@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Incluziunea financiară este definită de Banca Mondială a fi un mecanism prin care indivizii și intreprinderile au acces la produse și servicii financiare accesibile, corespunzătoare nevoilor lor constând în tranzacții, servicii de economisire, credite pe termen lung, scurt, ipoteci, asigurări ș.a.m.d. Excluziunea financiară, pe cale de consecință, este procesul în care oamenii se confruntă cu dificultăți în utilizarea produselor și serviciilor financiare adecvate sau în plasarea rezultatelor activității lor în exterior de unde aduc redevențe, acestea fiind determinate de condiții sociale, condiții de strategie ș.a.m.d. Articolul își propune să stabilească persoanele expuse excluziunii financiare în sensul că incluziunea este procesul de aderare iar excluziunea este procesul prin care anumite persoane sunt îndepărtate sau stopate și nu au acces la această incluziune financiară. Persoanele expuse excluziunii financiare sunt în primul rând persoanele sărace care provin din gospodării cu venituri foarte mici. Conform Global Findex 2017 în acest an, de două ori mai multer persoane aflate chiar în pragul sărăciei sau chiar în sărăcie absolută sau relativă sunt excluse pentru că nu au cu ce se integra pentru a fi incluse financiar. În proporție de 56%, femeile sunt nebancarizate la nivel global deoarece la nivelul gospodăriilor capul de familie este de regulă bărbatul. Dacă am studia pe gospodării am elimina acest procent destul de ridicat al excluziunii financiare a femeilor. De asemenea migranții internaționali chiar dacă sunt economi și aduc remitențe în țările lor contribuind astfel la creșterea economică din acele state, în termeni de incluziune financiară îi găsim la margine. De fapt, în proporție foarte ridicată ei sunt excluși de la această incluziune financiară. Banca Mondială se referă la incluziunile financiare în Global Findex arătând că peste o jumătate de miliard de persoane și-au deschis un cont putând fi astfel gândite că sunt incluse. Procentul acesta este ceva mai mare decât în 2014 ceea ce înseamnă că nivelul de economisire, nivelul de trai se află în condiție superioară. În cadrul Uniunii Europene incluziunea financiară arată că populația nebancarizată cu vârste de peste 15 ani ajunge aproape la 39 de milioane adica 7% din populație. Această cifra este dublă față de câțiva ani în urmă deoarece sistemul bancar a evoluat, sumele deținute de cei care economisesc sunt tot mai reduse și nu asigură posibilitatea incluziunii financiare globale. Tranzacțiile în numerar sunt din ce în ce mai ridicate dar temperate de instituțiile naționale care doresc o activitate controlată, o incluziune financiară adecvată pentru a elimina riscul financiar al celor care dispun de astfel de surse.

Cuvinte cheie: incluziune, excluziune, serviciu financiar, personae sărce, Banca Mondială
Clasificarea JEL: F24, I32, O15

[Text complet]

STATISTICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL INCLUSION

Abstract

The Financial inclusion is defined by the World Bank as a mechanism by which individuals and businesses have access to accessible financial products and services, corresponding to their needs consisting of transactions, savings services, long-term, short-term loans, mortgages, insurance and so on. The financial exclusion, as a consequence, is the process in which people face difficulties in using the appropriate financial products and services or placing the results of their activity abroad where they bring royalties, these being determined by social conditions, strategy conditions and so on. The article aims to establish the persons exposed to financial exclusion in the sense that inclusion is the process of accession and exclusion is the process by which certain persons are removed or stopped and do not have access to this financial inclusion. The people exposed to financial exclusion are first and foremost poor people who come from very low income households. According to Global Findex 2017 this year, twice as many people who are on the verge of poverty or even absolute or relative poverty are excluded because they do not have to integrate to be financially included. 56% of the women are non-marketed globally because the head of household is usually the man. If we study the households we will eliminate this quite high percentage of the financial exclusion of women. Also, international migrants, even if they are economical and bring remittances to their countries thus contributing to the economic growth of those states, in terms of financial inclusion we find them at the edge. In fact, in a very high proportion they are excluded from this financial inclusion. The World Bank refers to the financial inclusions in Global Findex, showing that over half a billion people have opened an account so they can be thought of as being included. This percentage is slightly higher than in 2014 which means that the saving level, the living standard is in a higher condition. Within the European Union, financial inclusion shows that the non-banked population over 15 years old reaches almost 39 million, ie 7% of the population. This figure is double from a few years ago because the banking system has evolved, the amounts held by those who are saving are decreasing and do not ensure the possibility of global financial inclusion. Cash transactions are increasingly high but tempered by the national institutions that want a controlled activity, an adequate financial inclusion to eliminate the financial risk of those who have such sources.

Keywords: inclusion, exclusion, financial service, poor person, World Bank
JEL Classification: F24, I32, O15

[Full Text]

RRS Supliment nr. 9/2019