Analiza sărăciei – indicatori utilizaţi

Olivia - Georgiana NIȚĂ PhD Student (georgi_nita@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Când vorbim despre sărăcie ne gândim la lipsa posibilităților financiare ale unei gospodării sau ale unui individ de a-și satisface nevoile primare: hrană, adăpost și îmbrăcăminte. Conceptul de sărăciei înseamnă însă mai mult decât lipsa posibilităților financiare, în măsurarea sărăciei trebuie avute în vedere mai multe aspecte: bunăstarea, pragul de sărăcie și alegerea unui indicator de măsurare a sărăciei convenabil pentru raportarea la nivel de populație sau segment din populație.. Nivelul de trai și calitatea vieții sunt derivate ale sărăciei care analizează nu numai lipsa resurselor materiale ale unei persoane sau gospodării, ci și aspect legate de: accesul la sistemele de sănătate, sistemele educaționale, viața politică sau siguranța social, necesare pentru realizarea unui tablou social cât mai complet și relevant.
Principalii factori determinanți ai sărăciei sunt analizați din punct de vedere regional, economic, social sau demografic. Toți acești factori trebuie analizați bineînțeles, la nivel de țară și mai ales regiune, existând diferențe ale indicatorilor sărăciei prezenți într-o țară dezvoltată față de cei prezenți într-o țară aflată în curs de dezvoltare..
Măsurarea sărăciei presupune o analiză detaliată și dificilă, alegerea indicatorilor potriviți și interpretarea acestora trebuie atent realizată astfel încât rezultatele să reflecte cât mai real situația unui individ, a unei gospodării și nu numai, a unei întregi regiuni. Politicile de reducere a sărăciei por fi astfel adoptate în funcție de presiunile existente la nivel de regiune. Măsurile tradiționale ale sărăciei folosesc diverși indicatori monetari, însă și cei non-monetari ajută la înțelegerea mai în ansamblu a sărăciei. Sărăcia are și alte dimensiuni, printre indicatorii care pot influența sărăcia amintim: structura și mărimea gospodăriei, vârsta, genul și nivelul de educație al capului gospodăriei. De exemplu, în unele țări studiile au arătat că gospodăriile conduse de o persoană de gen feminin sunt mai sărace decât cele în care capul familiei este de gen masculin.

Cuvinte cheie: sărăcie, factor, indicator, politici economice, standarde de viață
Clasificarea JEL: C10, I32

[Text complet]

THE ANALYSIS OF THE POVERTY – INDICATORS USED

Abstract

When we talk about poverty, we think of the lack of financial possibilities of a household or individual to meet their primary needs: food, shelter and clothing. However, the concept of poverty means more than the lack of financial possibilities. In the measurement of poverty several aspects need to be considered: welfare, the poverty line and the choice of a poverty indicator suitable for reporting at population or population level. Living standards and quality of life are derived from poverty, which analyzes not only the lack of material resources of a person or household, but also aspects related to: access to health systems, educational systems, political life or social security needed to create a social picture as complete and relevant as possible.
The main determinants of poverty are analyzed from a regional, economic, social or demographic point of view. All of these factors should of course be considered at country level and especially in the region, with differences in the poverty indicators present in a developed country compared to those present in a developing country.
The measuring poverty involves a detailed and difficult analysis, the choice of appropriate indicators and their interpretation must be carefully carried out in such a way that the results reflect as real as possible the situation of an individual, a household and not only an entire region. Traditional poverty measures use different monetary indicators, but also non-monetary ones help to better understand poverty. Poverty also has other dimensions, among the indicators that can influence poverty: structure and size of the household, age, gender and level of education of the head of the household. For example, in some countries studies have shown that female-run households are poorer than those in which the head of the family is male.

Keywords: poverty, factor, indicator, economic policies, living standards
JEL Classification: C10, I32

[Full Text]

Revista Română de Statistica nr. 6/2019