Analiza estimării valorii remitenţelor

Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA (florin.lilea@gmail.com)
„Artifex” University of Bucharest
Gabriel-Ștefan DUMBRAVĂ PhD Student (stefan.dumbrava@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Cristian OLTEANU PhD Student (alexandra.olteanu.s1@anaf.ro)
Bucharest University of Economic Studies
Alexandra PETRE (OLTEANU) PhD Student (alexandra.olteanu.s1@anaf.ro)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Remitențele sunt transmise de migranți pentru că aceștia doresc să își ajute familia. De asemenea, pentru acoperirea unor cheltuieli pe care migrantul le are în țara sa de reședință. Valoarea acestor remitențe este destul de ridicată, numai că o serie de emigranți asigură o asemenea transparență din ce în ce mai redusă. De vină este în primul rând strategia autorităților guvernamentale care aduc în discuția acestor persoane posibilitatea de a impune noi taxe și impozite și atunci îi determină să nu oficializeze remitențele, dar între remitențe și valoarea reală a acestora diferența este în favoarea valorii reale. Există o serie de economiști care au emis o serie de opinii, chiar definiri, ale valorii remitențelor și remitențele în realitate. Valoarea remitențelor crește pe măsură ce acestea intră în țară, chiar dacă sunt evidențiate sau nu. Cunoaștem că la nivelul gospodăriilor, într-un procent ridicat mai ales în România și țări din grupul nostru există reținere din partea migranților de a lucra prin sistemul financiar, preferând să păstreze sumele introduse în țară în numerar asupra lor. Remitențele trebuie interpretate și ca un motiv strategic și anume, sunt o serie de migranți care doresc ca remitențele să fie interpretate ca o consecință a migrației și a dorinței de a-și ajuta familia, grupul social din care provin și nu în ultimul rând pentru a asigura începerea unor investiții proprii. Este dificil să punem problema atât de tranșant în contextul în care astăzi suntem într-o situație paradoxală. Pe de o parte se dezvoltă afaceri pe bază de informații și date stocate într-un volum imens care să asigure tranzacții, mutații pe plan internațional. Astăzi nu mai este nevoie ca un comerciant din țara X să se deplaseze de șapte ori în țara Y pentru a perfecta o afacere în complexitatea ei. Este pur și simplu suficient ca în sistemul informatic să analizeze pe baza datelor la care are acces și să găsească modalitatea cea mai eficientă de a încheia tranzacția pe baza certă a condițiilor în care aceasta se poate derula. S-au dezvoltat o serie de modele economice care studiază modul în care o serie de factori macroeconomici asigură schimbarea opiniei migranților și creșterea remitențelor. Relația dintre condițiile din economia țării de destinație a migrantului și a venitului acestuia, arată că migrantul poate economisi un procent din sumele încasate pe care să le utilizeze lejer în investiții sau în alte genuri de a desfășura unele afaceri aducătoare de profit. Acest gen de afaceri, chiar dacă în prima fază nu arată prin sistemul de taxare că aduce avantaje mari guvernului a sistemului obținerii veniturilor la bugetul de stat, au un rol determinant în creșterea volumului de activități, crearea de locuri de muncă și implicit de creștere a veniturilor populației. Principalele concluzii ale acestui model sunt acelea că îmbunătățirea condițiilor economice ale țării de destinație au efect asupra remitențelor, că se crează condiții de investiții și de afaceri, economisire în sistem bancar prin depozite bine recompensate prin dobânzi sau în țara de origine sunt efecte mai delicate, migrantul este încet-încet determinat să vină și să mărească aceste remitențe la care uneori are rezerve.
Cuvinte cheie: remitențe, cont, model, migrant, strategie
Clasificarea JEL: F24, J61

[Text complet]

The analysis of the remittance value estimate

Abstract

The remittances are transmitted by migrants because they want to help their family. Also, to cover the expenses that a migrant has in his / her country of residence. The value of these remittances is rather high, but a number of emigrants provide less and less transparency. It is first and foremost the strategy of governmental authorities to bring these people into the possibility of imposing new taxes and taxes, and then causes them not to formalize remittances, but between remittances and their real value the difference is in favor of real value. There are a number of economists who have issued a series of opinions, even definitions, of the value of remittances and remittances in reality. The value of remittances increases as they enter the country, even if they are highlighted or not. We know that at the level of households, a high percentage especially in Romania and countries in our group, there is a reluctance on the part of migrants to work through the financial system, preferring to keep the cash inputs into the country. Remittances should also be interpreted as a strategic reason, namely, there are a number of migrants who want remittances to be interpreted as a consequence of migration and the desire to help their family, social group and, last but not least, to ensures the start of their own investments. It is difficult to put the problem so treacherous in the context in which we are today in a paradoxical situation. On the one hand, business is developing on the basis of information and data stored in a huge volume that provides transactions, international mutations. Today, there is no need for a country X trader to travel seven times in the Y country in order to perfect a business in its complexity. It is simply enough for the IT system to analyze the data it has access to and find the most efficient way to complete the transaction on the basis of certain conditions under which it can run. A number of economic models have been developed that study how a number of macroeconomic factors ensure the change of migrant opinion and the increase of remittances. The relationship between the conditions of the migrant’s country of destination economy and its income indicates that the migrant can save a percentage of the proceeds of the proceeds to use lightly in investments or other generations to carry out some profitable business. This kind of business, even though in the first phase it does not show through the tolling system that it brings great advantages to the government of the revenue-generating system to the state budget, has a decisive role in increasing the volume of activities, creating jobs and implicitly increasing the of the population’s incomes. The main conclusions of this model are that improving the economic conditions of the country of destination have an effect on remittances, that investment and business conditions are created, savings in the banking system through well-reimbursed deposits through interest or in the country of origin are more delicate, the migrant is slowly determined to come and expand these remittances, which he sometimes has reservations with.
Keywords: remittances, account, model, migrant, strategy
JEL Classification: F24, J61

[Full Text]

RRS Supliment 7/2019